1

Polityka informacyjna

POLITYKA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Administrator” lub „Spółka”) jest DEVELOPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Przędzalniana 64/13, 90-338 Łódź, KRS 0000822699, REGON:385374908 NIP:727-284-10-71. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Przędzalniana 64/13, 90-338 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: e.swiderska@4dl.pl.

 2. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L nr 119/1, dalej jako: „RODO”), który stanowi, iż przetwarzanie danych osobowych jest prawnie dozwolone jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest jednocześnie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 3. Powyższe nie wyklucza przetwarzania Państwa danych osobowych, w zakresie przekraczającym powyżej wskazany, po udzieleniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rzeczonego Rozporządzenia.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia przez Administratora usług kompleksowego pośrednictwa w poszukiwaniu nieruchomości, a następnie w celu pośredniczenia w zawarciu umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej jak i właściwej przenoszącej własność nieruchomości, oferowanej przez sprzedawcę nieruchomości czy też dewelopera na rzecz Państwa, wzajemnego przekazywania ofert sprzedaży jak i zakupu nieruchomości oraz tworzenia bazy danych potencjalnych nabywców nieruchomości, do których będą kierowane oferty zakupu nieruchomości oferowanych do sprzedaży przez kontrahentów Administratora, dostarczania kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę usług, a także przekazania informacji odpowiednim podmiotom w przypadku wystąpienia zdarzenia dotyczącego Pani/Pana.

 5. Co więcej, przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przekazania oferty Podmiotu Trzeciego (sprzedawcy czy dewelopera) drogą elektroniczną lub w kontakcie bezpośrednim. Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 6. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej Spółki, ujawnionym w KRS.

 7. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na prowadzeniu na terenie Spółki monitoringu wizyjnego związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz oferowaniu (marketingu) usług, w tym dostarczaniu kompleksowej informacji gospodarczej o oferowanych przez Spółkę usługach.

 8. Dane Osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez czas trwania usługi oraz okres, w którym strony mogą dochodzić roszczeń z tytułu zawartej umowy (posiadania konta w portalu www.4dl.pl lub wypełnienia i przesłania formularza), do momentu ich przedawnienia lub przez okres określony przepisami prawa, które zobowiązują Administratora do dłuższego przechowywania danych osobowych. W przypadku likwidacji konta Administrator przechowuje Państwa dane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, chyba że wyrazili Państwo zgodę na pozostawienie danych osobowych w bazie danych.. Wówczas Państwa dane przechowywane są do czasu cofnięcia przedmiotowej zgody, nie dłużej niż przez 60 miesięcy od daty jej wyrażenia, a wówczas podlegają usunięciu w przeciągu 1 miesiąca po jej cofnięciu.

 9. Informujemy, że przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, ich poprawiania, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednakże następować to będzie o odpowiednie i właściwe zabezpieczenia. Jednocześnie informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Google LLC, Apple Inc. oraz Microsoft Corporation, zgodnie z art. 45 RODO, w zakresie korzystania z oprogramowania komputerowego w Spółce.

 11. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji celów określonych przy formularzu kontaktowym. Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych w tym marketingowych. Ich brak może skutkować niemożliwością podjęcia działań związanych z obsługą formularza.