1

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

DEVELOPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Przędzalniana 64/13, 90-338 Łódź, KRS 0000822699, REGON:385374908 NIP:727-284-10-71. (dalej: Spółka) przetwarza informacje pochodzące bezpośrednio od klientów oraz ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych użytkowników portalu www.4dl.pl, (dalej: Użytkownicy)

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, (Dz.U. 2018.1000) mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, Administrator, kierując się naczelnymi zasadami przetwarzania danych osobowych, zapewnia poszanowanie oraz respektowanie praw osób, których dane dotyczą, w tym prawa do ochrony prywatności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, Administrator, kierując się naczelnymi zasadami przetwarzania danych osobowych, zapewnia poszanowanie oraz respektowanie praw osób, których dane dotyczą, w tym prawa do ochrony prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wskazywane zasady przetwarzania danych osobowych, nad przestrzeganiem których czuwa Administrator to:

 1. zgromadzone dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty;

 2. dane osobowe służą ustalonemu, konkretnemu i ograniczonemu celowi;

 3. minimalizacja danych, które muszą być odpowiednie dla ustalonego celu;

 4. prawidłowość pozyskiwanych danych osobowych, z możliwością ich uaktualnienie w razie potrzeby;

 5. ograniczony czas przechowywania danych;

 6. integralność oraz poufność danych, które zapewniają odpowiednią ochronę gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z przepisami prawa, jeżeli jedna z przesłanek wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz f RODO została spełniona tj.

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest DEVELOPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Przędzalniana 64/13, 90-338 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: e.swiderska@4dl.pl.

Administrator, w przypadku wypełnienia formularza w portalu www.4dl.pl przetwarza dane osobowe takie jak: adres e-mail oraz dane zawarte w formularzu, dla celów prowadzenia statystyk oraz kierowania marketingu bezpośredniego dla osób, które wypełniły przedmiotowy formularz.

Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w formularzu czy innych dokumentach zamieszczonych przez Użytkownika portalu w swoim koncie użytkownika, dla celów pośredniczenia w sprzedaży nieruchomości. W tym zakresie przetwarzanie następuje na zlecenie kontrahenta Administratora, który zamieścił daną ofertę sprzedaży nieruchomości. Spółka pośredniczy w wymianie danych osobowych pomiędzy Użytkownikiem portalu, a Deweloperem i z chwilą przekazania tych danych osobowych do Dewelopera przestaje być ich administratorem, którym z tą chwilą staje się Deweloper, do którego wpłynęła oferta zakupu nieruchomości. Tym samym Spółka jest administratorem tych danych tylko w okresie od ich wprowadzenia do portalu www.4dl.pl do ich przekazania potencjalnemu Deweloperowi.

Spółka będzie Administratorem powyższych danych przez okres dłuższy niż do chwili przekazania tych danych do Dewelopera, w sytuacji wyrażenia odrębnej zgody na pozostawienie przedmiotowych danych osobowych w bazie danych użytkowników portalu www.4dl.pl .

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZANE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu swoim klientom usług pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości.

 1. W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKÓW PORTALU – w stosunku do Użytkowników niezarejestrowanych.

Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu świadczenia usług kompleksowego pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, kojarzenia ze sobą potencjalnych nabywców nieruchomości i deweloperów i wzajemnego przekazywania ofert sprzedaży nieruchomości jak i ofert ich zakupu jak i tworzenia bazy danych potencjalnych nabywców nieruchomości.

Dodatkowo w celu świadczenia usług dostarczania kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę usług, ale nie wymagających założenia konta, dane osobowe dotyczące aktywności w portalu www.4dl.pl, w tym dane dotyczące oglądanych ofert sprzedaży nieruchomości, dane dotyczące sesji, urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. W przypadku korzystania z zewnętrznych aplikacji jak np. aplikacji Messenger, przetwarzaniu podlegają również dane udostępniane w profilu Facebook oraz wszelkie dane, podane w wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem aplikacji Messenger.

Po założeniu konta Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, które podała/podał nam Pani/Pan dobrowolnie w chwili rejestracji do portalu www.4dl.pl podane w formularzu rejestracyjnym lub w przypadku zewnętrznej usługi rejestrującej dane przekazane przez tą usługę.

W zakresie kontaktu bezpośredniego przetwarzane są także dane dotyczące Pana/Pani wizerunku w celu przekazania informacji odpowiednim podmiotom w przypadku wystąpienia zdarzenia dotyczącego Pani/Pana w związku z prowadzeniem na terenie Spółki monitoringu wizyjnego związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych, jak również i w celu dochodzenia roszczeń.

Przetwarzamy także dane osobowe uzyskane od Pani/Pana w trakcie świadczenia naszych usług, wykonywania umowy.

Jednocześnie należy wskazać, że nie był/a i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania nam jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie przez Panią/Pana danych nie spowodowałoby i nie spowoduje dla Pani/Pana żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości świadczenia przez Spółkę na Pani/Pana rzecz usług czy też prezentacji oferty oraz zawarcia konkretnej umowy ze Spółką. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe również w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.

 1. W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKÓW PORTALU – w stosunku do Użytkowników zarejestrowanych.

Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu świadczenia usług kompleksowego pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, kojarzenia ze sobą potencjalnych nabywców nieruchomości i deweloperów i wzajemnego przekazywania ofert sprzedaży nieruchomości jak i ofert ich zakupu jak i tworzenia bazy danych potencjalnych nabywców nieruchomości.

Dodatkowo w celu świadczenia usług dostarczania kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę usług Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące aktywności w portalu www.4dl.pl, w tym dane dotyczące oglądanych nieruchomości, dane dotyczące sesji, urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. W przypadku korzystania z zewnętrznych aplikacji jak np. aplikacji Messenger, przetwarzaniu podlegają również dane udostępniane w profilu Facebook oraz wszelkie dane, podane w wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem aplikacji Messenger.

Po założeniu konta przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, które podała/podał nam Pani/Pan dobrowolnie w chwili rejestracji do portalu www.4dl.pl podane w formularzu rejestracyjnym lub w przypadku zewnętrznej usługi rejestrującej dane przekazane przez tą usługę.

W zakresie kontaktu bezpośredniego przetwarzane są także dane dotyczące Pana/Pani wizerunku w celu przekazania informacji odpowiednim podmiotom w przypadku wystąpienia zdarzenia dotyczącego Pani/Pana w związku z prowadzeniem na terenie Spółki monitoringu wizyjnego związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych, jak również i w celu dochodzenia roszczeń.

Przetwarzamy także dane osobowe uzyskane od Pani/Pana w trakcie świadczenia naszych usług, wykonywania umowy.

Jednocześnie należy wskazać, że nie był/a i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania nam jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie przez Panią/Pana danych nie spowodowałoby i nie spowoduje dla Pani/Pana żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości świadczenia przez Spółkę na Pani/Pana rzecz usług czy też prezentacji oferty oraz zawarcia konkretnej umowy ze Spółką. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe również w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.

ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH

Spółka gromadzi Państwa dane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych powyżej. Są to w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres email.

Spółka nie przetwarza danych osobowych szczególnych kategorii.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przez Spółkę przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Państwa oraz Spółki. Po upływie tego okresu Pani/Pana dane mogą być przez Spółkę przechowywane przez czas trwania posiadania konta w portalu www.4dl.pl .

W przypadku likwidacji konta Administrator przechowuje Państwa dane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, chyba że wyrazili Państwo zgodę na pozostawienie danych osobowych w bazie danych służącej Administratorowi do kontaktu z potencjonalnymi nabywcami nieruchomości i prezentowania Państwu ofert kontrahentów Administratora.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na pozostawienie danych osobowych w bazie danych Administratora Państwa dane przechowywane są do czasu cofnięcia przedmiotowej zgody, nie dłużej niż przez 60 miesięcy od daty jej wyrażenia, a wówczas podlegają usunięciu w przeciągu 1 miesiąca po jej cofnięciu. Tym samym Pani/Pana dane osobowe będą przez Spółkę przetwarzane przez czas świadczenia przez Spółkę usług oraz obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych, jednakże maksymalnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub upływu terminów wskazanych przez właściwe przepisy prawa.

W zakresie oferowania (marketingu) usług, w tym dostarczania kompleksowej informacji gospodarczej o oferowanych przez Spółkę usługach Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania stosownej zgody.

W przypadku nie zawarcia umowy Administrator przechowuje Państwa dane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do przekazanych Spółce danych osobowych.

Oprócz tego przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu, gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów lub w dowolnym momencie wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, przy czym po wniesieniu tego sprzeciwu nie będzie nam już wolno przetwarzać Pani/Pana danych do takich celów.

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Głównym odbiorcom Państwa danych osobowych są potencjalni sprzedawcy nieruchomości, deweloperzy, zainteresowani oferowaniem Pani/Panu nieruchomości na sprzedaż.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty współpracujące, w tym tak zwani Procesorzy w związku z realizacją czynności w imieniu Spółki, na jej zlecenie, firmy kurierskie oraz świadczące usługi pocztowe, kancelarie prawne, jakie mogą prowadzić postępowanie na zlecenie Spółki oraz podmioty dostarczające media niezbędne do świadczenia usług Spółki. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą zostać również sądy i inne organy w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych z Firmą umów.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednakże następować to będzie o odpowiednie i właściwe zabezpieczenia. Jednocześnie informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Google LLC, Apple INC. oraz Microsoft Corporation, zgodnie z art. 45 RODO, w zakresie korzystania z oprogramowania komputerowego w Spółce.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE DOT. DANYCH OSOBOWYCH

Spółka może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Profilowanie prowadzone przez Administratora polega w szczególności na przypisaniu i dopasowaniu danych osobowych podanych przy rejestracji do Portalu oraz danych podanych w dokumentach zapisanych na Koncie oraz danych dotyczące aktywności w Portalu, rejestrowanych oraz przechowywanych za pośrednictwem plików cookies. Informacje powyższe są wykorzystywane do stworzenia profilu użytkownika w bazie danych, który następnie wykorzystywany jest do przedstawienia jak najlepszej oferty sprzedaży nieruchomości takiemu użytkownikowi.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich użytkowników, wszelkie połączenia pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem Spółki są szyfrowane, przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer). Bazy danych, z których korzysta nasza Spółka są dodatkowo zabezpieczane przed dostępem osób trzecich.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w przedmiotowej polityce.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE

Strona internetowa Spółki korzysta z plików cookies, które umożliwiają identyfikację przeglądarek, z jakich korzystają użytkownicy strony w czasie jej przeglądania.

Pliki cookie zawierają krótkie fragmenty tekstu, jaki odczytywany jest tylko przez te strony, które je przesyłają. Informacje pozyskane w ten sposób pozwalają ustalić częstotliwość odwiedzin na stronie, a także jakie elementy najbardziej interesują użytkowników. Wszystkie dane wykorzystywane są na potrzeby lepszego dostosowania serwisów www do potrzeb użytkowników, poprawy funkcjonalności serwisu, a także w celach statystycznych oraz reklamowych. Wykorzystywane pliki nie mogą stanowić źródła wirusów lub innych złośliwych oprogramowań (malware), które mogłyby stanowić zagrożenie dla urządzeń użytkowników.

Każdy odrębny cookie tworzony jest przez cztery podstawowe części:

a) nazwa strony internetowej, czyli nazwa domeny bądź też subdomeny, która ustawiła cookie;

b) unikatowa nazwa cookie, jaka została mu przypisana na generującej go stronie www;

c) terminy ważności plików cookie – niektóre z plików wygasają równocześnie z zamknięciem przeglądarki (są to tzw. cookie sesje), natomiast inne pliki usuwane są w sposób automatyczny, w chwili osiągnięcia ustalonej daty ważności (tzw. trwałe cookie);

d) wartość, czyli informacje zawarte w pliku cookie, jakie wykorzystywane są przez stronę www do prowadzenia rejestru poprzednich wizyt.

Pliki cookie zawierają podstawowe informacje na temat użytkowników (takie jak identyfikatory), a także różnego typu dane umożliwiające optymalizację i prawidłowe prezentowanie treści zawartych na stronach internetowych. Informacje przechowywane w plikach cookie wykorzystywane są do celów takich jak:

a) rozpoznawanie użytkowników, którzy logują się na chronionych stronach internetowych, a tym samym zyskują możliwość użytkowania wielu stron internetowych, bez potrzeby podawania nazwy i hasła użytkownika przy każdej stronie;

b) stworzenie rejestru preferencji użytkowników, czyli formatu przeglądania oraz przeglądanych zawartości, bez konieczności ustawiania indywidualnych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie www;

c) przygotowanie rejestru stron, jakie odwiedzają użytkownicy – na tej podstawie pozyskiwane są dane, które ułatwiają wprowadzanie usprawnień w treściach widocznych na stronach, a także w sposobie nawigacji strony.

Wszyscy użytkownicy serwisów Spółki mogą w każdym, dowolnym momencie wstrzymać przesyłanie danych do naszych serwisów. W tym celu należy wykasować pliki cookie, jakie zostały zapisane przez nasz serwis na ich urządzeniach końcowych. Wykasowanie plików cookie należy wykonać poprzez wprowadzenie zmian w aktualnych ustawieniach użytkowanej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji na temat plików cookie i zmian ustawień odnaleźć można przy poszczególnych przeglądarkach, a w tym: Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge, Internet Explorer.

Każdy użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania oraz odczytywania plików cookie na użytkowanych przez niego urządzeniach, takich jak komputer czy telefon. W tym celu należy wybrać odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, bądź też nie wyrażać zgody na zapytanie przesyłane przez aplikację związaną z danym serwisem internetowym.

W przypadku skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby zablokować instalację plików cookie dla wszystkich lub wybranych przez użytkownika stron internetowych, niektóre funkcjonalności mogą zostać utracone, a tym samym użytkowanie strony internetowej w pełnym jej zakresie będzie uniemożliwione.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne Dz.U.2017.1907 t.j. z dnia 2017.10.12, a także RODO, jako formę potwierdzenia zgody na wykorzystywanie plików cookie uznaje się taką konfigurację przeglądarki internetowej, która umożliwia instalację plików cookie na urządzeniach użytkownika.

Więcej informacji dotyczących plików cookie można odnaleźć na stronach: (http://www.allaboutcookie.org/manage-cookie/) oraz (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE.

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich użytkowników, wszelkie połączenia pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem Administratora są szyfrowane, przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer). Bazy danych, z których korzysta nasza Spółka są dodatkowo zabezpieczane przed dostępem osób trzecich.

ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

DEVELOPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Przędzalniana 64/13, 90-338 Łódź zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie polityki prywatności, poprzez publikację nowej treści na firmowej stronie internetowej. Wszelkie zmiany w polityce prywatności oznaczane będą datą.